Modern Stadstrafik nr 4/2014

Omslag 4-2014En mycket fransk, internationell mässa

Kollektivtrafikmässan Transports Publics hålls i Paris vartannat år. Mässan marknadsförs som en internationell mötesplats, men den var denna gång mest en fransk övning. Höga monterhyror och tämligen begränsat intresse för utländska leverantörer kan vara förklaringen. Besökarna fick dock goda möjligheter att stifta bekantskap med fransk kollektivtrafiks teknik och design. Läs mer: MS 4-2014 s 4-7

Sju svenska städer planerar för spårväg

I en rapport från föreningen Spårvagnsstäderna framgår att det finns mer eller mindre långt framskridna planer på nya spårvägar i sju städer. Föreningen konstaterar att frågan rör sig framåt. Läs mer: MS 4-2014 s 11

utformningen av kistagrenen måste smälta in i stadsbilden!

 

Det finns en målkonflikt vid projekteringen av Tvärbanan, vilken ger en överdimensionerad och dyr anläggning som dessutom skapar barriärer i stadsmiljön, anser författarna till denna debattartikel. Nya Kistagrenen måste smälta in i omgivningen. Läs mer: MS 4-2014 s 12-14

Nya spårvägen i Tours speglar staden

Spårvägen i Tours har projekterats på ett synnerligen grundligt sätt avseende form och färg, med syfte att vara en del av staden, mänsklig och urban. Ett stråk på 500 meter på varje sida om banan har anpassats i samband med spårvägsetableringen. Läs mer: MS 4-2014 s 20-22

ny busspolicy i zÜrich

Staden Zürich och dess trafikbolag VBZ Zürilinie har en ny strategi för den framtida busstrafiken. Elektriskt drivna bussar är huvudspåret, med fortsatt utbyggnad av trådbussnätet och prov med batteribussar, medan hybridbussar ses som en övergångslösning. Läs mer: MS 4-2014 s 25-27

Nya vindar i Shanghai

Trådbusstrafiken i Shanghai fyller 100 år samtidigt som trafikslaget tycks få en renässans i staden. Batteribussar och elbussar med superkondensatorer har de senaste åren ersatt många trådbussar, men nyligen sattes omkring 300 nya trådbussar i trafik. Läs mer: MS 4-2014 s 28-30

Nådatid för trådbussar i Bergen

Länge var trådbusstrafiken i Bergen den enda i Norden.  Idag finns en linje med sex moderna låggolvsledbussar. Trafiksystemet lever osäkert i skuggan av den långt mer omtalade Bybanen. Utbyggnad av trådbusstrafiken övervägs och är säkert nödvändig om den ska finnas kvar också i framtiden. Läs mer: MS 4-2014 S 31-32